Jatkokyselyn tulokset poikkeusolojen vaikutuksista opintoihin julkaistu

Neljä ihmistä rivissä: ensimmäisellä on päässään MCDonaldisn paperipussista tehty maski, toiselle isosta muovipullosta tehty maski, kolmannella on päässän kasvojen suojana läpinäkyvä muovilaatiokka ja neljäs on tehnyt hengitysmaskin sitruunasta.

Toteutimme yhdessä Karvin ja SAKKI ry:n kanssa opiskelijakyselyn, jolla selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta ja opetuksesta koronaepidemiasta aiheutuneiden poikkeusolojen aikana. Kysely tehtiin osana Karvi arviointia. Kysely toteutettiin 25.5–5.6.2020 ja siihen vastasi kaikkiaan 6427 tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijaa. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, niistä on iso apu edunvalvontamme tueksi! 

Kokemukset opiskelusta ja valmistuminen poikkeusolojen aikana 

Suurin osa opiskelijoista piti opintoihinsa saamaansa tukea ja ohjausta riittävänä sekä opetuksen toimivuutta hyvänä. On kuitenkin erittäin huolestuttavaa, että vajaa viidennes oli asiasta eri mieltäKriittisimmin opiskelijat suhtautuivat oppimisestaan ja osaamisestaan saamansa palautteen riittävyyteen: 20 % vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä siitä, että he eivät ole saaneet riittävästi palautetta oppimisestaan tai osaamisestaan.  Hieman alle kymmenesosalla ei ollut ilmoituksensa mukaan riittäviä välineitä opintojensa suorittamiseen ja hieman useampi kuin joka kymmenes koki opiskelutaitonsa riittämättömiksi. Opiskelijoista 76 % koki opintojensa edistyneen poikkeusoloista huolimatta. 

Vastaajista 22% kertoo, että heidän merkitty valmistumisaikansa oli 2020 keväälle. Heistä 71% valmistui aikataulun mukaisesti13% ei valmistunut ja 16% ei osannut vielä sanoa. 

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näytöt 

Vastanneista 35% kertoo olleensa maaliskuu-toukokuu välillä työpaikalla oppimassa. Heistä 20% kertoo harjoittelunsa keskeytyneen78% pystyi kuitenkin suorittamaan opintojaan vaihtoehtoisella tavalla harjoittelun keskeydyttyä. Heistä, joilla työpaikalla tapahtuva oppiminen keskeytyi poikkeusolojen vuoksi, 32 % pystyi kuitenkin suorittamaan näytön työpaikalla 13 % oppilaitoksessa. 31 % heistä joutui siirtämään näytön suorittamisen toiseen ajankohtaan. On kuitenkin huolestuttavaa, työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeyttäneistä 23 % ei tiedä, miten näyttö tullaan suorittamaan. 

Opiskelijoiden hyvinvointi, opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus 

Opiskelijoista lähes 60 % koki opiskelumotivaationsa olleen hyvä poikkeusolojen aikana, mutta hieman vajaalla kolmanneksella oli ollut motivaation suhteen ongelmia. 

Yli puolet opiskelijoista koki poikkeusolojen aikana tapahtuvan opiskelun henkisesti kuormittavampana kuin normaalioloissa. Noin joka neljännellä vastanneista oli ollut paljon ongelmia opiskelussa poikkeusolojen vuoksi. Opiskelijoista 60 % oli samaa mieltä siitä, että oli saanut tarvitsemaansa henkilökohtaista tai muuta opinto-ohjausta ja puolet koki saaneensa tarvitsemaansa tukea opiskelijahuollosta. On kuitenkin erittäin huolestuttavaa, että viidennes vastaajista ei ollut kokemuksensa mukaan saanut tarvitsemaansa opinto-ohjausta ja opiskelijahuoltoa. 

Täältä voit lukea Karvin tiedotteen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksista eri koulutusasteisiin.  

Lue myös keväällä tehdyn kyselyn tuloksista täällä! 

Lisätiedot: 

Emma Holsti, edunvalvonnan koordinaattori 
0404108814, emma.holsti@osku.info