Edunvalvonnan UKK

Edunvalvonnan usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät listan meille useimmin esitetyistä kysymyksistä koskien opiskeluita ja edunvalvontaa. Mikäli sinulle tulee kysyttävää etkä löydä vastausta tästä, voit olla yhteydessä edunvalvonnan koordinaattori Emma Holstiin, emma.holsti@osku.info ja 0404108814.

 

KOULUTUS

Mitä teen, jos opiskelemani ala ei tunnukkaan omalta?

 • Ota yhteys opinto-ohjaajaan, jonka kanssa opinnoista voi tarkemmin keskustella. Ei ole kenenkään edun mukaista joutua olemaan itselleen sopimattomalla alalla. Sinulla on myös mahdollisuus hakea opiskelemaan toista alaa yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta. Joissain oppilaitoksissa on mahdollista vaihtaa myös alaa oppilaitoksen sisällä, mutta opinto-ohjaajalla osaa kertoa tästäkin mahdollisuudesta.

Olen työssä oppimassa, mutta minun ei anneta tehdä koulutustani vastaavaa työtä juuri lainkaan. Mitä voin tehdä asialle?

 • Keskustele tilanteesta rohkeasti työpaikalla, ja pyydä muutosta työtehtävin. Ole yhteydessä ohjaajasi koulun puolelta, mikäli tilanteeseen ei tule muutosta. On koulutuksenjärjestäjän vastuulla saada tarkoituksenmukaista opetusta myös työssä oppimassa, joka tukee ja vahvistaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä.

Vaihdoin lukiosta ammatilliseen koulutukseen, hyödynkö mitään jo käydyistä lukiokursseista?

 • Lukiokursseja pystyy hyväksi lukemaan, riippuen määrästä ja sisällöstä. Monilta osin ne sopivat esimerkiksi YTO eli yhteisen tutkinnon osien hyväksilukuun, jossa opetellaan yleissivistäviä aineita osana tutkintoa. Muista ottaa kaikki todistukset suorituksista talteen, ja keskustele opinto-ohjaajasi kanssa, mitä kaikkea niillä voidaan hyväksi lukea ammatillista tutkintoa varten.

Miten pääsen suorittamaan kaksoistutkintoa?

 • Haet ammatilliseen perustutkintoon yhteishaun kautta. Jotkut oppilaitokset ilmoittavat hakulomakkeella ammatillisen perustutkinnon yhteydessä, että kyse on koulutuksesta, jossa voi suorittaa myös lukion. Merkitset ruksilla hakulomakkeelle, että olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta. Lisäopintojen valinta on kuitenkin aina mahdollista ja yksilöllinen valinta, ja niistä voidaan oppilaitoksessa sopia myös opintojen aikana.

Miten tuleva oppivelvollisuuden jatkaminen vaikuttaa opintoihini?

 • Kaavailtu oppivelvollisuus vaikuttaisi ensimmäisen kerran 2005 syntyneisiin. Nyt jo opiskelevilla jatkuu opinnot normaalisti, ja valitettavasti maksuttomuus tulee voimaan aloittava luokka kerrallaan eikä nyt jo opiskeleviin.

Tuleeko ammatillisen koulutuksen suorittaneelle hakijalle kiintiö ammattikorkea- tai yliopistohaussa?

 • Vuodesta 2020 alkaen todistusvalinta toimii pääasiallisena väylänä ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Ammatillisen perustutkinnon suorittanut voidaan valita todistuksen tai pääsykokeen perusteella ammattikorkeakouluun. Yliopistoihin ei ole tulossa todistusvalintaa ammatillisen tutkinnon suorittaneille, joten ammattiin valmistuneet voivat hakea jatkossakin yliopistoon pääsykokeiden kautta.Jokainen ammattikorkeakoulu ja yliopisto päättävät itsenäisesti mahdollisista kiintiöistä koskien todistuksen ja pääsykokeen perusteella valittavien osuutta, sekä ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkintotodistuksen perusteella valittavien osuutta. Opiskelijavalinnan perusteet ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen päätettävissä oleva asia.

 

OPINNOT

Jos osaan jo kurssin/oppitunnin asiat, onko siellä pakko istua loppuun asti?

 • Ammatillisen koulutuksen reformin myötä henkilökohtaistaminen on koulutuksen keskiössä. Näin ollen, jos opiskelijalla on osaamista jo valmiina, se tunnistetaan eikä ole tarkoituksenmukaista olla opiskelemassa osattuja asioita uudestaan. Opiskelijan hankkiman osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi. Kun tiedetään, mitä opiskelija jo osaa, koulutusta voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen nopeuttaa myös tutkinnon suorittamista. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä.

Sain näytöstä huonon arvosanan, miten voin korottaa sitä?

 • Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan uudelleen ja hän voi myös korottaa saamaansa hyväksyttyä arvosanaa. Opiskelijalla on oikeus tarkistuttaa arviointinsa, jos hän kokee, että osaamisen arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita virheellisesti. Arvioinnin tarkistamista pyydetään arvioijilta kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija saa arviointinsa tulokset ja tiedon arviointiperusteiden soveltamisesta.

Olen saanut arvosanan, mitä en koe oikeaksi. Kenelle ja miten voin valittaa?

 • Ensimmäiseksi kannattaa lähestyä opettajaa, ja tiedustella mihin arvosana perustuu ja mistä se muodostuu. Usein voi olla taustalla väärinkäsitys tai muu epäselvyys, ja asia voi järjestyä puhumalla. Mikäli se ei kuitenkaan auta, kannattaa ottaa yhteys opiskelijakuntaan, jonka avulla asia voidaan viedä koulun johdolle selvitykseen.

Saako opettaja takavarikoida omaisuuttani?

 • Opettajalla on oikeus takavarikoida ja ottaa opiskelijan hallusta lain mukaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

 

VAIKUTTAMINEN

Miten voin vaikuttaa oppilaitokseni asioihin?

 • Ammatillisen koulutuksen lain mukaan jokaisessa oppilaitoksessa tulee olla opiskelijakunta. Ota siis rohkeasti yhteyttä oman koulusi opiskelijakunnan hallitukseen ja pyydä päästä mukaan! Sitä kautta on mahdollista päästä järjestämään tapahtumia, tapaamaan koulun johtoa ja tuoda konkreettisia ajatuksia ja ideoita koulun kehittämistä varten. Jos jostain syystä toimintaa ei ole tai on vaikeaa löytää oikeita henkilöitä, voit olla yhteydessä OSKUun, niin me autamme löytämään oikeat henkilöt ja tarvittaessa toiminnan uudelleenkäynnistyksessä!

Miten opiskelijakuntatoimintaan osallistuminen voidaan tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa?

 • Opiskelijakuntatoiminnan sisältö ja opiskelijan rooli toiminnassa vaikuttaa siihen, mitä osaamista syntyy ja mitä voidaan tunnustaa osaksi suoritettavaa tutkintoa. Toiminnasta syntynyttä osaamista on mahdollista tunnustaa yhteiskunta ja työelämäosaaminen -tutkinnon osaan, kun hankittu osaaminen vastaa perusteiden osaamistavoitteita.

 

OPINTOSOSIAALISET ETUUDET

En saa juurikaan kotoa tukea opintojen kustantamiseen, miten voin pärjätä opinnoissa?

 • Useat oppilaitokset tarjoavat jo nyt maksuttomia materiaaleja opiskelijoilleen, ja ovat valmiita auttamaan koulun puolesta materiaaleissa tarvitsevia. Sen lisäksi KELAsta on mahdollista saada opintorahan oppimateriaalilisää 47,26 e/kk, jos vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 e/v.

Milloin olen oikeutettu opintotukeen?

 • Olet oikeutettu opintotukeen, jos opiskelet päätoimisesti vähintään 2 kuukautta, edistyt opinnoissasi riittävästi ja tarvitset taloudellista tukea. Joissain tapauksissa vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahan määrään, mutta itsenäisesti asuvan 18-vuotiaan opintorahaan ne eivät vaikuta. Myös sinun omat tulosi voivat vaikuttaa opintorahaan, jos tienaat yli tulorajojen.

Mistä tiedän, saanko koulumatkatukea?

 • Voit saada koulumatkatukea, jos seuraavat ehdot täyttyvät: opiskelet ja asut Suomessa, opiskelet päätoimisesti, koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan, teet vähintään 7 yhdensuuntaista tukeen oikeuttavaa koulumatkaa viikossa, koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 e/kk (eräitä poikkeuksia) ja olet toisen asteen opiskelija, opiskelet toisen asteen valmentavassa opetuksessa tai osallistut aikuisten perusopetukseen.

 

TUKIPALVELUT

Milloin minulla on oikeus saada opinto-ohjausta?

 • Opiskelijalle laadittavaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjataan sovitut, ohjaukseen ja tukeen liittyvät asiat. Lisäksi HOKSiin kirjataan opiskelijan urasuunnitelma. Urasuunnitelman tekeminen aloitetaan koulutuksen alussa ja sitä täydennetään opintojen edetessä. Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta antavat opinto-ohjaajien lisäksi ryhmänohjaaja ja opettajat. Ohjausta annetaan sekä yksilöllisesti että ryhmässä.

Minusta tuntuu, että jään opinnoissa jälkeen enkä osaa tehtäviä, mitä tehdä?

 • Heti ongelmien syntyessä kannattaa olla opinto-ohjaajaan yhteydessä, jotta opintojen etenemistä voidaan tarkastella uudestaan. Samalla voidaan myös ohjata erityisen tuen piiriin, jos siihen on tarve. Opiskelijalla on oikeus saada riittävästi tukitoimia opinnoissa etenemiseen, ja edetä itselleen sopivassa tahdissa.

Milloin olen oikeutettu opiskeluhuollon palveluihin?

 • Ammatillisen perustutkinnon ja valmentavan koulutuksen opiskelijoille on oikeus yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluihin. Koulutuksen järjestäjä tiedottaa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoita käytettävissä olevista palveluista ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa hakemaan esimerkiksi kunnan tarjoamia palveluita. Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa terveydenhoitajan ja koululääkärin sekä kuraattori- ja psykologipalveluja. Terveydenhoitaja seuraa opiskelijan terveydentilaa opintojen ajan. Opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan luo terveyteen liittyvissä ongelmissa ja huolissa. Kuraattori tarjoaa tukea vaikeissa perhetilanteissa tai muissa sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Psykologi tukee ja edistää mielenterveyttä.

Milloin olen oikeutettu erityiseen tukeen?

 • Erityisen tuen opettaja arvioi opiskelijan erityisen tuen tarpeen. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan arvioida esimerkiksi niiden tietojen perusteella, joita saadaan koulutukseen hakeuduttaessa tai koulutuksen järjestäjän tekemillä selvityksillä ja haastatteluilla. Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisestä tuesta kuultuaan ensin opiskelijaa sekä hänen mahdollista huoltajaansa tai laillista edustajaa.

Koen kiusaamista koulussa, kuka voi auttaa tilanteessa?

 • Kenenkään ei tarvitse eikä tule kokea kiusaamista. Ota yhteys opettajaan tai muuhun oppilaitoksen henkilökuntaan, johon voit luottaa. Jos kiusaaminen tai häirintä tulee henkilökunnan puolelta, voit olla yhteydessä esimerkiksi opiskelijakuntaan, joka auttaa viemään asiaa koulun johdolle. Myös opiskeluhuollon edustajat ovat apuna ja tukena.