Hallitusohjelmata­voitteet 2019-2023

Tiivistetysti

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu vuodesta 2013 lähtien. Kuitenkin samaan aikaan ammatilliseen koulutukseen osallistuneiden määrä on lisääntynyt, erityisopiskelijoiden määrä on kolminkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen ja vieraskielisten opiskelijoiden määrä lisääntynyt erittäin merkittävästi. Olemme tilanteessa, jossa ammatillisen koulutuksen rahoitus on romahtanut, mutta erilaisia tukitoimia vaativien opiskelijoiden määrä on kasvanut.

Myös uusimman Nuorisobarometrin tulosten mukaan varsinkin ammatillisen koulutuksen leikkaukset iskevät todennäköisesti juuri niihin, joilla on muutoinkin kohonnut riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle.  On selvää, että rahoitusleikkaukset asettavat haasteita laadukkaalle ja opiskelijalähtöiselle ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanolle oppilaitostasolla.

"".OSKU vaatii lisää rahoitusta ammatilliseen koulutukseen kohdennetusti erityisesti:

  • erityisopiskelijoiden riittävän tuen mahdollistamiseen
  • henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman laadukkaan toteuttamisen vaatiman ohjauksen varmistamiseen
  • työpaikoilla järjestettävän koulutuksen vaatiman riittävän opiskelijan opettamisen ja ohjauksen turvaamiseen sekä
  • opettajan antaman opetuksen määrän riittävyyden varmistamiseen.

Opiskeluterveydenhuolto on saatava suositusten mukaiseksi

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttama oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi toi esiin merkittäviä puutteita ammattiin opiskeleville suunnattujen psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuudessa sekä opiskelijoiden osallistumisessa opiskelijahuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Erityisen huolestuttavaa on, että alueellinen tasa-arvo ei palveluiden saatavuudessa toteudu. Myös kiusaamisen ehkäisyyn ammatillisissa oppilaitoksissa on kiinnitettävä aiempaa tehokkaammin huomiota, sillä ammattiin opiskelevat valitsivat keskeisimmäksi oppilaitoksen turvallisuuden kehittämiskohteeksi kiusaamisen ennaltaehkäisyn.

"".OSKU vaatii, että opiskeluhuollon yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden, erityisesti psykologipalvelujen riittävyys ja psykologien riittävä määrä turvataan viipymättä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia opiskeluhuoltoon on arvioitava: opiskeluhuoltopalvelut ja erityisesti varhainen tuki on reformissa turvattava ja taattava niille tarpeelliset resurssit.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimat opiskeluterveydenhuollon henkilöstömitoituksen valtakunnalliset suositukset ovat osoittautuneet riittämättömäksi ohjauskeinoksi, sillä suositukset eivät tällä hetkellä toteudu kaikkialla Suomessa, mikä ei nuorten pahoinvoinnin lisääntyessä ja syrjäytymisestä puhuessa ole hyväksyttävää. OSKU vaatii, että annetut henkilöstömitoitussuositukset on muutettava velvoittaviksi ja opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien henkilöstömitoitusta on ohjattava samaan tapaan.

 

 

Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä aidosti maksutonta

"".Vaikka suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen, taloudelliset esteet kaventavat nuoren mahdollisuuksia päättää opiskelualastaan tai -paikastaan. Uusimman Nuorisobarometrin tulosten valossa erityisen huolestuttavana tilanne näyttäytyy toisen asteen ammattiin opiskelevien keskuudessa, sillä ammatillisen tutkinnon keskeyttäneistä peräti 16 prosenttia ilmoitti rahan puutteen vaikuttaneen keskeyttämiseen erittäin tai melko paljon.

OSKU vaatii, että oppimateriaaleista, työvälineistä tai koulutukseen osallistumisesta välillisesti aiheutuvat kustannukset eivät muodostu esteeksi kenenkään toisen asteen opinnoille.

 

Oppivelvollisuutta ei tule ulottaa toiselle asteelle

"".

Keskeisenä koulutuspoliittisena tavoitteena tulee olla jokaiselle nuorelle mahdollisuuden turvaaminen toisen asteen tutkintoon. Tällä hetkellä ongelmana Suomessa ei kuitenkaan ole toisen asteen koulutukseen hakeutuminen, sillä vuosittain toisen asteen koulutukseen jättää hakeutumatta vain noin 50 nuorta, vaan koulutuksen keskeyttäminen. OSKU vastustaa oppivelvollisuuden ulottamista koskemaan toisen asteen koulutusta, sillä lisääntyvä pakko ei korjaa olemassa olevia ongelmia, vaan rajalliset resurssit on kohdistettava aidosti vaikuttaviin toimenpiteisiin.

OSKU vaatii, että erityistä huomiota kiinnitetään koulutuksen saavutettavuuteen, peruskoulun oppilaanohjaukseen ja jälkiohjauksen kehittämiseen, etsivän nuorisotyön resurssien lisäämiseen sekä riittävään tuki- ja opiskeluhuollon palveluiden resurssointiin.

Koulumatkatukea on joustavoitettava"".

Koulumatkatuki on yksi toisen asteen opiskelijoiden merkittävä tukimuoto, joka tukee erityisesti ammattiin opiskelevien kouluttautumismahdollisuuksia tuen saajista suurimman osan ollessa ammattiin opiskelevia. Koulumatkatuen myöntämisperusteisiin tarvitaan kuitenkin lisää joustavuutta, sillä nykyisin tuen määräytymisessä otetaan huomioon lähinnä kilometrimäärä.

OSKU vaatii, että koulumatkatuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan jatkossa myös matka-aika sekä lisätään joustavuutta, kun kyse on esimerkiksi eroperheistä tai muista yksilöllisistä tilanteista. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet muutokset koulutuksen järjestämistavoissa on huomioitava nykyistä joustavammin tuen myöntämisedellytyksissä. Mikäli opiskelija saa kesätöistä hyväksilukuja tutkintoonsa, tulee koulumatkatuki myöntää myös kesän ajalle.

 

Asuntoloita, opiskelija-asuntoja ja julkista liikennettä on kehitettävä vastaamaan nykyistä paremmin ammattiin opiskelevien tarpeita

"".Lähtökohtaisesti jokaisella nuorella tulisi olla opiskelupaikka mielekkään välimatkan päässä asuinpaikasta, eikä ammatillisen koulutuksen saaminen saisi olla asuinpaikasta kiinni. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen tarjontaa on keskitetty ja isoja yksiköitä suosittu, mikä on tarkoittanut pienten paikkakuntien koulutustarjonnan häviämistä.

Tämä valitettava kehitystrendi huomioiden OSKU vaatii, että ammattiin opiskeleville tarjottavia asuntolapalveluita ja opiskelija-asuntoja on lisättävä sekä julkista liikennettä opiskelupaikkakunnilla kehitettävä myös ammatilliset opiskelijat huomioiden. Erityisesti asuntolat onnistuvat tarjoamaan itsenäistyvän nuoren kaipaamaa tukea ja asuntolassa asuminen on Opetushallituksen selvityksessä osoittautunut koulutuksesta eroamiselta suojaavaksi tekijäksi.

 

Yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua on lisättävä ammatillisessa koulutuksessa

Nuorten osallisuutta ja päätösvaltaa on edistettävä ja aktiivisuuteen kansalaisuuteen kasvattamista on lisättävä jo peruskoulusta alkaen. On erittäin huolestuttavaa, että uusimman Nuorisobarometrin tulosten mukaan meillä on joukko nuoria, jotka eivät koe oppineensa toisen asteen tutkinnon suorittamisenkaan jälkeen edes perustaitoja taloudesta, kansainvälisyydestä tai yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

"".

Ammattiin valmistuminen ja työelämään siirtyminen tarkoittaa myös kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi, jolloin on ymmärrettävä, miten yhteiskunta toimii. Vieläkään ammatillinen koulutus ei anna tähän valmiuksia ja yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua sisältyy ammatilliseen perustutkintoon niin vähän, että sen perusteella omia vaikutusmahdollisuuksiaan ei voi ymmärtää eikä kiinnostua äänestämisestä tai vaikuttamisesta – edes omaan elämänpiiriin kuuluviin asioihin.

Jos ammatillisen toisen asteen opiskelijoille ei tarjota riittäviä tietoja yhteiskunnan toiminnasta, on aivan turhaa valittaa nuorten heikosta kiinnostuksesta vaikuttamista kohtaan. Kansalaisyhteiskunta on saatava luonnolliseksi osaksi ammatillisten oppilaitosten arkea. Ammattiin opiskelevien harrastusmahdollisuuksia on edistettävä, sillä ammattiin opiskelevien harrastusaste on alhaisempi verrattaessa tilannetta eri koulutusasteiden ja -muotojen välillä.

 

 

Lisätietoja OSKUn ammattiin opiskelevien hallitusohjelmatavoitteista

Puheenjohtaja Jessica Makkonen
jessica.makkonen(at)osku.info
puh. 044 977 6356

Pääsihteeri Juuso Luomala
juuso.luomala(at)osku.info
puh. 044 977 4014