Kuntavaalit 2021

OSKUn kuntavaalitavoitteet

Opiskelijoiden osallisuuteen selkeät rakenteet

Opiskelijoilla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihin liittyviin tai heidän asemaansa vaikuttaviin päätöksiin. Koulutuksen järjestäjien on varmistettava, että opiskelijakuntatoiminnalle on aidosti riittävästi tukea ja resursseja. Näihin kuuluvat myös riittävät toimitilat. Opiskelijakuntatoiminnan tukemiseen on nimettävä vastuuhenkilö oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstöstä ja hänelle on osoitettava tähän tehtävään riittävä työaikaresursointi.  

Lähes kaikissa kunnissa toimii myös nuorisovaltuustot, jotka ovat erinomainen vaikuttamiskanava paikallisen kunnan päätöksentekoon. Osa ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista asuu kuitenkin eri paikkakunnalla, kuin missä käyvät koulua. Myös ikä voi tulla helposti esteeksi hakemiselle. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että amiksille taataan mahdollisimman monipuolisia vaikuttamisen paikkoja omaan arkeensa. Kaikki eivät halua lähteä luottamustehtävien kautta vaikuttamaan, vaan on luotava aidosti matalankynnyksen kanavia tuoda nuorten mielipiteitä esiin nykyisten rakenteiden lisäksi. 

Enemmän yrittäjyyskasvatusta ja yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välille 

Suomessa tarvitaan edelleen lisää yrittäjyyttä ja yrittäjämyönteisyyttä. Iso osa pk-yrittäjistä on ammatillisen koulutuksen käyneitä, ja useat amikset ovat kiinnostuneita lähtemään yrittäjiksi valmistumisen jälkeen. Kaikista ei tarvitse eikä pidä tulla yrittäjiä, mutta työelämässä yrittäjämäisestä asenteesta on paljon hyötyä.  

Paikallisten koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän yhteistyö on avainasemassa työllisyyden parantamisessa ja yrittäjyysmyönteisyyden lisäämisessä. Opiskelijoiden on hyvä tutustua yrityksiin opintojen aikana ja yrittäjien on nykyistä enemmän käytävä kertomassa toiminnastaan oppilaitoksissa. Siten tieto yrittäjyydestä leviää laajemmin ja konkreettisemmin molemmille osapuolille. Opiskelijoille tulee taata mahdollisuus tutustua yrityksiin opintojen aikana ja yrittäjille pääsy oppilaitoksiin kertomaan työelämästä. 

Enemmän opiskelija-asuntoloita ja edullisia opiskelija-asuntoja 

Monet oppilaitokset tarjoavat kaukaa tuleville opiskelijoilleen opiskeluviikon ajaksi ilmaisen asuntolan oppilaitoksen yhteydessä. Ilman asuntoloita monen nuoren opiskelu ammattiin olisi mahdotonta. Erityisen tärkeitä asuntolat ovat niissä paikoissa, joissa koulumatkat ovat kohtuuttoman pitkiä ja raskaita opiskelijoille. Haluammekin lisää asuntolapaikkoja amiksille. Asuntoloihin tulee tehdä kuntotarkastukset säännöllisin väliajoin ja asumiseen tarkoitettujen rahojen tulee mennä aidosti asuntoloiden kehittämiseen. Opiskelija-asuntojen kaavoituksen yhteydessä on taattava riittävät kulkuyhteydet asuntoloiden ja oppilaitosten välille. 

Asuntoloiden lisäksi edullisia, opiskelijoille suunnattuja vuorka-asuntoja tulee rakentaa lisää kattavasti ympäri Suomea. Etenkin suurissa kaupungeissa vuokrat ovat nousseet todella korkeiksi, mihin opiskelijoilla ei ole varaa nykyisen tukijärjestelmän puitteissa.

Opetukseen riittävät resurssit 

Suurin osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on kuntia, kuntayhtymiä tai kunnallisia osakeyhtiöitä. Kunnat myös vastaavat ammatillisen koulutuksen rahoituksesta asukaskohtaisen rahoitusosuuden kautta. Näin ollen kunnissa käytetään merkittävää valtaa siihen, miten paljon ammatilliseen koulutukseen panostetaan kuntien kautta. Reformin myötä fyysinen opetus on vähentynyt merkittävästi valtakunnallisten leikkausten myötä, ja opetus on kärsinyt. Kunnanvaltuustoissa tulee ohjata riittävästi resursseja laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. 

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 

Maksuton ehkäisy luo tasavertaisen mahdollisuuden sadoille tuhansille nuorille pitää seksuaaliterveydestään huolta ilman, että oma tai perheen varallisuus rajaa vaihtoehtoja tai asettaa esteitä ehkäisyn hankinnalle. Osassa kunnissa taataan jo alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy, ja haluamme saman toteutuvan kaikissa Suomen kunnissa.