Vetoomus opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on kohtuullistettava

Amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten mahdol­li­suu­det tarjota koulu­tusta ja sen avulla edistää työl­lis­ty­mistä heikke­ne­vät oleel­li­sesti, jos valtio­val­lan suun­nit­te­lema 190 miljoo­nan leik­kaus toteu­te­taan vuonna 2017 ja nuorten aikuis­ten osaa­mis­oh­jelma lope­te­taan samaan aikaan. Leik­kaus tulisi lykätä ja kohtuul­lis­taa esimer­kiksi ajoit­ta­malla se useam­malle vuodelle. Samalla amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rooli työl­li­syy­den edis­tä­jänä on otet­tava vahvem­min esille budjet­ti­neu­vot­te­luissa.

Suun­ni­teltu leik­kaus karsisi lasken­nal­li­sesti joko 18 000 amma­til­lista koulu­tus koulu­tus­paik­kaa tai 3 800 työpaik­kaa oppi­lai­tok­sista. Leik­kauk­sen ajoit­ta­mi­nen uuden lain­sää­dän­nön jälkei­seen aikaan mahdol­lis­taisi toimin­to­jen uudis­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen asia­kas­läh­töi­sesti. Emme halua koulu­tuk­sen halpuut­ta­mista emmekä lisää työt­tö­miä.

Amma­til­li­nen koulu­tus avaa kaike­ni­käi­sille oppi­joille tavoit­teel­li­sen väylän työelä­mään ja piden­tää työuria. Nuorten koulut­tau­tu­mista ammat­tiin ei voida jättää pelkäs­tään työelä­män harteille, vaan oppimiseen tarvi­taan myös oppi­lai­tok­sia, opet­ta­jia ja vertais­ryh­miä.

Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen merki­tys aikui­sille opis­ke­li­joille on kasva­nut enti­ses­tään, sillä yhä useampi työn­te­kijä joutuu työuransa aikana opis­ke­le­maan useam­man ammatin. Työnan­ta­jat ja yrityk­set arvioi­vat amma­til­li­sen koulu­tuk­sen vaikut­ta­vuutta huomat­ta­van myön­tei­sesti.

Amma­til­li­nen koulu­tus on vahvasti liik­keessä ja kiinni tämän päivän sykkeessä. Siitä muis­tut­taak­seen ovat tuhan­net opis­ke­li­jat sekä opet­ta­jat, johta­jat ja muut työn­te­ki­jät tänään tans­si­neet oppi­lai­tos­ten piha­mailla kautta maan. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen väki valmis­tau­tuu koulu­tuk­sen refor­miin ja on valmis sen avulla kehit­tä­mään laatua ja toimin­nan sisäl­töä.

Suomen Opis­ke­lija-Allianssi – OSKU ry

Suomen Ammat­tiin Opis­ke­le­vien Liitto – SAKKI ry

Ammat­tio­saa­mi­sen kehit­tä­mi­syh­dis­tys AMKE ry

Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jestö OAJ

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä:

Emmepä onnistuneet suosittelemaan yhtään artikkelia tähän hätään. Kurkkaa kaikki kannanotot täältä.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies