KANNANOTTO: Kuka tekisi käytännön työt tulevaisuudessa?

Tyttö lyö nyrkkiä seinään tuskaisesti

Owal group teki opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta laajan kyselyn toisen asteen opiskelijoille koronan vaikutuksista tammikuussa, jossa myös Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on ollut mukana. Tulokset ovat julkaistu tänään ja luettavissa kokonaan täältä. Kyselyn vastaukset on kerätty tammikuun 2021 aikana.  

Tulokset ovat järkyttäviä, ja viestivät moninaisista haasteista opiskelijoilla. Vastaajista 43% kertoi, että heidän ammatillinen osaamisensa on jäänyt heikommaksi koronan myötä. Luku on todella korkea, ja laittaa väkisinkin pohtimaan valmistuuko koronan myötä ammattiin henkilöitä ilman riittävää ammattitaitoa. Suurimmalle ammatillisen koulutuksen aloista on välttämätöntä harjoitella käytännön työtä, jotta sen voi oppia kunnolla. Lähiopetus tulee mahdollistaa terveysturvallisin keinoin esimerkiksi pienemmissä ryhmissä ja etäopetuksen olla aina aivan viimeinen vaihtoehto.   

”Kyselyssä opiskelijoista 59 % koki, että etäopetuksella on ollut heikentävä vaikutus opetuksen laatuun. Ammatillinen koulutus on kärsinyt jo vuosikaudet liian vähäisistä resursseista, ja korona nostaa puutteet laadussa ja opetuksen tasaisuudessa vahvemmin esiin. Ei voi olla niin, että jo pitkään esillä olleesta ongelmasta syytetään pandemiaa. Etäopetuksen laatuun on saatava parannusta, jotta opiskelijat saavat ansaitsemaansa laadukasta opetusta oppilaitoksestaan riippumatta”, huomauttaa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja Henriikka Mastokangas 

Viidesosa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kertoi, että koronatilanne vaikutti heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiinsa heikentävästi ja 37 % vastaajista koki, että koronatilanne on heikentänyt heidän työllistymismahdollisuuksiaan jatkossa. Viidesosa vastaajista oli harkinnut opintojensa keskeyttämistä koronaviruspandemian poikkeusjärjestelyiden vuoksi. On erittäin tärkeää saada ylläpidettyä opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja innostusta omaa alaansa kohtaan, jotta osaavia tekijöitä riittää myös tulevaisuudessa. Yhteishaku on parhaillaan käynnissä, ja on hyvin vaarallista, jos osa jättää hakeutumatta ammatilliseen koulutukseen siinä pelossa, ettei koronan tuomien haasteiden takia pysty omaksumaan vaadittavia taitoja omasta ammatista. Huoli voi tuntua nyt kokonaiskuvassa pieneltä, mutta esimerkiksi juuri koronan kannalta kriittinen sote-ala kärsi jo ennen koronaa vähentyneistä hakijoista.  

Opiskelijoista yli kolmasosa kertoi, ettei ole saanut tukea riittävästi, kun olisi sitä tarvinnut. 60% opiskelijoista on kokenut etäopetuksen henkisesti kuormittavaksi. Tilanne on erittäin huolestuttava, eikä tuen saaminen voi olla koronasta kiinni. On mahdotonta saada työkykyisiä ja hyvinvoivia ammattilaisia työelämään ja korkea-asteelle, jos voimat on viety jo ennen sinne pääsyä. Ammatillinen koulutus on kärsinyt jo vuosikausia huomattavan matalasta opinto-ohjaajien määrästä suhteessa muihin koulutusmuotoihin ja suosituksiin. Resursseja erityisesti opinto-ohjaukseen sekä opiskeluhuollon palveluihin on lisättävä välittömästi, jotta ammattiin opiskelevien kuormitusta saadaan helpotettua ja jaksamista nostettua.  

Eteenkin nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tulee nyt panostaa. Ei ole kenenkään etu, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilla nuorilla ei ole mahdollisesti työkykyä opiskelujen aikana kertyneiden jaksamisen ja mielenterveyden haasteiden vuoksi. Huomionarvoista on se, että vajaa vuosi sitten tekemässämme kyselyssä kuormittavaksi etäopetuksen koki hieman alle puolet ja opiskeluhuollosta vailla tukea oli jäänyt alle viidesosa. Tilanteeseen olisi pitänyt puuttua enemmän varhaisessa vaiheessa – nyt se on huomattavasti pahentunut. Meillä ei ole varaa menettää yhtään sukupolvea! Opiskelijahuollon palveluiden lisääminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tukevat myös opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista. 

”Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee noin 320 000 henkilöä vuosittain, ja me valmistumme yhteiskunnan perustoimintojen kannalta täysin välttämättömiin ammatteihin. Me olemme ne, jotka ovat koko koronakriisin ajan työskennelleet normaalisti altistuen jatkuville kontakteille. Hyvin harvaa ammatillisen koulutuksen alaa voi etänä tehdä. Miten on mahdollista, että vuodenkaan jälkeen riittäviä tukitoimia ja laadukasta opetusta ei ole pystytty takaamaan?”, ärähtää Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja Henriikka Mastokangas. 

Lisätietoja: 

Henriikka Mastokangas, puheenjohtaja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, 044 977 6356, henriikka.mastokangas@osku.info