Vetoomus opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on kohtuullistettava

Amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten mahdol­li­suu­det tarjota koulu­tusta ja sen avulla edistää työl­lis­ty­mistä heikke­ne­vät oleel­li­sesti, jos valtio­val­lan suun­nit­te­lema 190 miljoo­nan leik­kaus toteu­te­taan vuonna 2017 ja nuorten aikuis­ten osaa­mis­oh­jelma lope­te­taan samaan aikaan. Leik­kaus tulisi lykätä ja kohtuul­lis­taa esimer­kiksi ajoit­ta­malla se useam­malle vuodelle. Samalla amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rooli työl­li­syy­den edis­tä­jänä on otet­tava vahvem­min esille budjet­ti­neu­vot­te­luissa.

Suun­ni­teltu leik­kaus karsisi lasken­nal­li­sesti joko 18 000 amma­til­lista koulu­tus koulu­tus­paik­kaa tai 3 800 työpaik­kaa oppi­lai­tok­sista. Leik­kauk­sen ajoit­ta­mi­nen uuden lain­sää­dän­nön jälkei­seen aikaan mahdol­lis­taisi toimin­to­jen uudis­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen asia­kas­läh­töi­sesti. Emme halua koulu­tuk­sen halpuut­ta­mista emmekä lisää työt­tö­miä.

Amma­til­li­nen koulu­tus avaa kaike­ni­käi­sille oppi­joille tavoit­teel­li­sen väylän työelä­mään ja piden­tää työuria. Nuorten koulut­tau­tu­mista ammat­tiin ei voida jättää pelkäs­tään työelä­män harteille, vaan oppimiseen tarvi­taan myös oppi­lai­tok­sia, opet­ta­jia ja vertais­ryh­miä.

Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen merki­tys aikui­sille opis­ke­li­joille on kasva­nut enti­ses­tään, sillä yhä useampi työn­te­kijä joutuu työuransa aikana opis­ke­le­maan useam­man ammatin. Työnan­ta­jat ja yrityk­set arvioi­vat amma­til­li­sen koulu­tuk­sen vaikut­ta­vuutta huomat­ta­van myön­tei­sesti.

Amma­til­li­nen koulu­tus on vahvasti liik­keessä ja kiinni tämän päivän sykkeessä. Siitä muis­tut­taak­seen ovat tuhan­net opis­ke­li­jat sekä opet­ta­jat, johta­jat ja muut työn­te­ki­jät tänään tans­si­neet oppi­lai­tos­ten piha­mailla kautta maan. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen väki valmis­tau­tuu koulu­tuk­sen refor­miin ja on valmis sen avulla kehit­tä­mään laatua ja toimin­nan sisäl­töä.

Suomen Opis­ke­lija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Ammat­tiin Opis­ke­le­vien Liitto – SAKKI ry
Ammat­tio­saa­mi­sen kehit­tä­mi­syh­dis­tys AMKE ry
Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jestö OAJ